Vrienden van de Breepleinkerk


Wordt u ook vriend(in) van de Breepleinkerk?

Wervingsbrief

Aanmeldformulier

 

Sinds 2014 wordt een aantal activiteiten ontplooid ter promotie van de Breepleinkerk als kerk in de buurt. De bedoeling is de tachtigjarige Breepleinkerk in stand houden als kerk in de buurt en er mooie concerten en samenkomsten te organiseren. Daarnaast zijn er de orgelzolders, het Anne Frankhuis van Rotterdam, die als schuilplaats in de Tweede Wereldoorlog de kerk bekendheid hebben bezorgd. In korte tijd hebben velen zich aangemeld als donateur.

 

Vanaf 21 november 2014 is dit alles ondergebracht in de stichting “Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolder”. Dat is nu de officiële paraplu, waaronder de activiteiten van de Vrienden van de Breepleinkerk plaatsvinden.

 

Zie ook: Het filmpje op Youtube van het Vriendenconcert op 16 mei


De doelstelling van de stichting is: “ Het in stand houden en uitdragen van het gebouw van de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid als ontmoetingscentrum en als historische plaats met een orgelzolder als schuilplaats voor Joodse gezinnen in de Tweede Wereldoorlog.” De stichting moet dat doel bereiken door o.m. het verwerven van fondsen en het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten, het verkrijgen van subsidies enz. Daaronder vallen het organiseren van concerten, andere evenementen en educatieve bijeenkomsten om de functie van het gebouw te verbeteren en de historische waarde van de beide orgelzolders als schuilplaats voor drie Joodse gezinnen – onder de aandacht te brengen. Kort gezegd: het behoud van de Breepleinkerk als een levend en goed functionerend Ontmoetingscentrum en oorlogsherinnering in een wijk met veel nationaliteiten. Dat is meer dan de moeite waard.


De Breepleinkerk is altijd al een opvallende verschijning in Rotterdam-Zuid geweest. Niet alleen als kerk en centrum van een kerkelijke gemeenschap maar ook als stedenbouwkundig opvallend baken in de stad. Sinds 1931 markeert de Breepleinkerk één van de toegangspoorten tot Rotterdam. Die markante en positieve uitstraling moet zo blijven.

 

De stichting heeft twee doelstellingen:

 

  • Het promoten van activiteiten rondom de Breepleinkerk om geld in te zamelen voor het onderhoud van dit karakteristieke gebouw. Voor het realiseren daarvan zullen wij een onderhoudsfonds vormen. In overleg met de werkgroep OCB zal dat worden besteed aan dringend noodzakelijke uitgaven voor de Breepleinkerk. Het is niet de bedoeling dat hapsnap te doen. Wij kiezen ervoor op basis van projecten geld beschikbaar te stellen zodat er daadwerkelijk zaken verbeterd kunnen worden.

  • Geldmiddelen te verzamelen om de orgelzolders meer bekendheid te geven. Immers, niet voor niets staan deze bekend als het “Achterhuis van Rotterdam”. Drie Joodse families zijn er ondergedoken geweest en hebben daar de bezetting in de oorlogsjaren 1940-1945 overleefd. Het is op dit moment al een vorm van een leerhuis voor schoolkinderen. Daaraan wordt met veel enthousiasme gewerkt. Wij willen het vanuit dat initiatief mogelijk maken de orgelzolders een blijvend en levend aandachtspunt voor schoolkinderen en bezoekers te laten zijn. Een monument, dat getuigt van moed en opofferingsgezindheid in die periode.

Als U wilt meewerken aan het behoud van de Breepleinkerk en haar functie als Ontmoetingscentrum, zullen wij U heel graag als vriend(in) welkom heten. U kunt zich daarvoor aanmelden via het e-mailadres vriendenbreepleinkerk@outlook.com of het telefoonnummer 010-419.11.96 Ook kunt U gebruik maken van het contactformulier op deze website om vragen te stellen, inlichtingen te vragen of U aan te melden.

 

Niets werkt zo goed als mond tot mondreclame. Wij durven U daarom te vragen via de mond tot mond reclame ook nieuwe donateurs te werven. Wij zijn U daarbij graag behulpzaam. U kunt ons bereiken via de hiervoor genoemde media.


Onze eerste prioriteit op dit moment is het aantal Vrienden van de Breepleinkerk zo groot mogelijk te maken om op die manier tot een min of meer vast inkomenspatroon te komen. Voor onze beide doelen zullen wij gelden moeten aantrekken, hetzij door giften hetzij door subsidies.

 

De stichting realiseert zich. dat dit een vrij ambitieus programma is. Dat alles kan natuurlijk niet in een jaar worden gerealiseerd maar zal meer tijd vergen. Wij zijn evenwel met enthousiasme op weg gegaan want de Breepleinkerk is nog steeds de kerk waar u altijd welkom bent en waar u zich altijd thuis kunt voelen. Kortom: met elkaar zijn wij de Breepleinkerk.


Hoe meer vrienden, hoe meer steun.

Wij slagen alleen als U ons helpt.

De Breepleinkerk, dat zijn wij.

Daarom moeten wij het sámen doen!

 

De Stichting “Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolder”

Maarten Ouwens, voorzitter

Thea Roos, secretaris

Willem van Oostenbrugge, penningmeester

 

Wordt u ook vriend(in) van de Breepleinkerk?

Wervingsbrief

Aanmeldformulier